The screen of this device is too small to show the site.

Please view this site on a device with a width of more than 300px.
a-A


Dankgebed
DANKGEBED

Barmhartige God en Vader,
wij danken U, dat U ons en onze kinderen uit de duisternis van deze wereld getrokken hebt tot uw wonderbaar licht.
Wij danken U, dat U ons Jezus Christus, uw enige Zoon, als een Heiland gegeven hebt,
die door zijn verzoenend lijden en sterven ons heeft teruggebracht in de gemeenschap van uw liefde.
Wij danken U voor zijn opstanding uit de doden en zijn opvaart naar de hemel,
waar Hij voortdurend voor ons bidt en ons bij de verworven verlossing beschermt en bewaart.
Wij danken U voor de uitstorting van uw Heilige Geest, door wie wij deel krijgen aan uw hemelse gaven.
Wij bidden U, of wij uw Woord, dat ons verkondigd is, mogen bewaren tot uw eer en tot ons eigen heil.
Verhoor ons, hemelse Vader, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon,
Amen.
Orde van Dienst A

GEBED (Orde van Dienst A)


Schuldbelijdenis en gebed om vergeving

Heilige God en Vader, wij verootmoedigen ons voor U, omdat wij vaak en zwaar tegen U gezondigd hebben. Wij belijden dat wij niet anders dan de eeuwige dood verdiend hebben, als U met ons in het gericht gaat. Want wij zijn in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren, waardoor allerlei slechte begeerten in ons wonen, die strijden tegen U en onze naaste. Bovendien overtreden wij nog dagelijks uw geboden met gedachten, woorden en daden. Wij lieten na wat U ons geboden had, en wat ons verboden was, deden wij. In dit alles hebben wij zo tegen U gezondigd, dat wij niet meer waard zijn uw kinderen te heten noch onze ogen op te slaan tot U in de hemel. Wij belijden het U met schaamte en het maakt ons klein. Maar tegelijk doet het ons roemen in uw ontferming over ons in Christus. Wij weten immers, dat U Zich niet verheugt in de dood van de zondaar, maar daarin, dat hij zich bekeert en leeft. Uw barmhartigheid is oneindig over allen die U aanroepen in waarheid. Daarom komen wij tot U in het vertrouwen op onze Middelaar Jezus Christus, die als het Lam Gods de zonde van de wereld wegneemt. Ontferm U over ons en vergeef al onze zonden om Christus ' wil. Was ons in de fontein van zijn bloed, zodat wij rein worden. Bedek onze naaktheid met de mantel van zijn gerechtigheid om de eer van uw naam. Schrijf naar uw belofte uw wetten in onze harten, en geef ons lust en kracht ze te volbrengen, tot uw lof en tot opbouw van uw gemeente.

Voor de verbreiding van het evangelie

Omdat U ons bevolen hebt, Vader, dat wij voor alle mensen bidden, vragen wij, dat U uw zegen wilt geven over de prediking van uw heilig evangelie. Laat het overal verkondigd en aangenomen worden, zodat de hele aarde vervuld wordt met de kennis van uw naam. Bekeer de onwetenden, sterk de zwakken in het geloof en leer ieder niet alleen met woorden, maar ook met daden uw heilige naam te eren. Zend daartoe arbeiders uit in uw wijngaard en rust hen zo toe met gaven, dat zij hun dienst trouw volbrengen. Weersta alle valse herders, die de eer van uw naam niet zoeken en evenmin zich bekommeren om het heil van de schapen. Geef ook dat de gemeenten die U overal vergadert, door de kracht van uw Woord en Geest een blijven in het ware geloof. Richt het rijk van de satan te gronde en doe de volmaaktheid van uw rijk komen, waarin U alles zult zijn in allen. Wij bidden U voor de verbreiding van het evangelie onder joden en heidenen en voor alle arbeid onder hen die van uw waarheid zijn afgeweken. Breng nog velen uit de duisternis tot uw licht en voer uw dwalende schapen tot de kudde van Christus terug. Zegen het herderlijk vermaan dat uw ambtsdragers doen uitgaan tot hen die in hun zonde volharden, en geef dat wij allen onze naaste die van U dreigt af te wijken, terecht helpen in een geest van zachtmoedigheid. Gedenk alle onderwijs dat gegeven wordt overeenkomstig uw heilig Woord. Zegen de opleiding tot de dienst des Woords en de docenten en studenten. Geef dat zij die aan scholen en universiteiten studeren, door uw Geest geleid en in uw waarheid bevestigd worden. Zegen ook het verenigingswerk van ouderen en jongeren, dat gericht is op de heiliging van uw naam en de komst van uw rijk.

Voor de overheid en de strijdkrachten

Wij bidden U voor onze Koningin en haar huis en voor allen die U over ons gesteld hebt. Maak hen gehoorzaam aan Jezus Christus, de Koning van alle koningen, en leid hen in al hun handelingen en beslissingen door uw Geest. Breek door hen als uw dienaars het rijk van de duivel af, en geef uw kerk, dat zij onder hen een stil en rustig leven mag leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Sterk hen die moeten zorgen voor het handhaven van orde en rust. Zegen de strijdkrachten die geroepen zijn tot de verdediging van ons vaderland en tot het bewaren van vrede, vrijheid en gerechtigheid. Sterk onze broeders in militaire dienst en behoed hen naar lichaam en ziel. Bemoedig hen vooral, wanneer zij ver van huis hun dienst verrichten, door de wetenschap dat de gemeente hen draagt in haar gebeden.

Voor de vervolgde Kerk

Wij bidden U ook voor onze broeders en zusters die om de naam van Christus vervolging lijden. Vertroost hen zo met uw Heilige Geest, dat ze zich erover verblijden deel te mogen hebben aan het lijden van Christus. Laat niet toe, dat uw naam op aarde wordt uitgeroeid en de vijanden van uw Woord zich daarop beroemen. Verlos de gevangen christenen uit hun verdrukking. Maar indien het uw wil is, dat zij met hun dood aan de waarheid getuigenis geven en daarin uw naam prijzen, maak hen dan tot het einde toe standvastig, tot eer van uw naam, tot opbouw van uw gemeente en tot hun eigen behoud.

Voor hen die in moeite verkeren

Wij bidden ook voor allen die U beproeft met lichamenlijke of geestelijke moeite. Troost hen, Here, zoals U alleen dat kunt. Doe hen aanvaarden, dat U hen beproeft en tuchtigt tot loutering van hun geloof en tot heiliging van hun leven. Leer hen geduldig te zijn en zich vol vertrouwen aan uw leiding over te geven, zodat zij zich toch over uw goedheid verblijden en uw naam prijzen. Wees naar uw belofte de eenzamen en de bejaarden nabij en troost de weduwen, weduwnaars en wezen. Vertroost de langdurig zieken en allen die lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn, zodat zij uw naam groot maken en hun naaste tot zegen zijn. Zegen allen die verpleegd worden in inrichtingen van barmhartigheid, en verleen aan hen die daar arbeiden, wijsheid en bekwaamheid voor hun veeleisend en verantwoordelijk werk. Leer hen wandelen in de voetstappen van Hem die het land doorging, goeddoende en genezende alle ziekten en kwalen onder het volk. In het bijzonder bidden wij U voor....

(Hier kan de bijzondere voorbede voor zieken worden opgenomen en voor hen die in de afgelopen week bedroefd werden door het sterven van hun geliefden.)

Voor arbeid en gezin

Zegen ons, Here, in ons dagelijks werk en bewaar ons voor de gevaren die ons overal bedreigen. Zegen wat de aarde voortbrengt en voed ons met het brood dat U ons toedeelt. Leer ons de gaven die wij van U ontvangen, voor uw koninkrijk te gebruiken. Wanneer het U belieft ons kinderen te geven, laat het ons dan een vreugde zijn hen uit uw hand te ontvangen. Bescherm de kinderen in de moederschoot en de moeders die hen dragen. En help ons onze kinderen op te voeden in de vrees van uw naam. Neem ons en hen in bescherming en wees onze gids op al onze wegen. Sterk ons ook in alle aanvechtingen en geef dat wij in het geloof strijden en overwinnen, om na dit leven niet Christus de eeuwige heerlijkheid te bezitten.

Gebed om verlichting

Vervul nu uw dienaar met uw Heilige Geest, zodat hij uw Woord zuiver en vrijmoedig kan verkondigen. Geef dat wij allen uw Woord verstaan en bewaren, en open daartoe ons hart. Dit alles, genadige Vader, bidden wij U in de naarn van onze Here Jezus Christus. Amen.

Orde van Dienst B

DANKZEGGING EN VOORBEDE (Orde van Dienst B)


Dankzegging

Barmhartige God en Vader, wij danken U, dat U ons en onze kinderen uit de duisternis van deze wereld getrokken hebt tot uw wonderbaar licht. Wij danken U, dat U ons Jezus Christus, uw enige Zoon, als een Heiland gegeven hebt, die door zijn verzoenend lijden en sterven ons heeft teruggebracht in de gemeenschap van uw liefde. Wij danken U voor zijn opstanding uit de doden en zijn opvaart naar de hemel, waar Hij voortdurend voor ons bidt en ons bij de verworven verlossing beschermt en bewaart. Wij danken U voor de uitstorting van uw Heilige Geest, door wie wij deel krijgen aan uw hemelse gaven. Wij loven U, dat U ons geschapen en tot op deze dag in het leven gespaard hebt om uw deugden te verkondigen. Wij prijzen uw naam om de vele gaven van uw liefde en om uw volhardende trouw in Jezus Christus, onze Here.

Voor de verbreiding van het evangelie

Omdat U ons bevolen hebt, Vader, dat wij voor alle mensen bidden, vragen wij, dat U uw zegen wilt geven over de prediking van uw heilig evangelie. Laat het overal verkondigd en aangenomen worden, zodat de hele aarde vervuld wordt met de kennis van uw naam. Bekeer de onwetenden, sterk de zwakken in het geloof en leer ieder niet alleen met woorden, maar ook met daden uw heilige naam te eren. Zend daartoe arbeiders uit in uw wijngaard en rust hen zo toe met gaven, dat zij hun dienst trouw volbrengen. Weersta alle valse herders, die de eer van uw naam niet zoeken en evenmin zich bekommeren om het heil van de schapen. Geef ook dat de gemeenten die U overal vergadert, door de kracht van uw Woord en Geest een blijven in het ware geloof. Richt het rijk van de satan te gronde en doe de volmaaktheid van uw rijk komen, waarin U alles zult zijn in allen. Wij bidden U voor de verbreiding van het evangelie onder joden en heidenen en voor alle arbeid onder hen die van uw waarheid zijn afgeweken. Breng nog velen uit de duisternis tot uw licht en voer uw dwalende schapen tot de kudde van Christus terug.

Voor de doorwerking van het evangelie

Zegen het herderlijk vermaan dat uw ambtsdragers doen uitgaan tot hen die in hun zonde volharden, en geef dat wij allen onze naaste die van U dreigt af te wijken, terecht helpen in een geest van zachtmoedigheid. Gedenk alle onderwijs dat gegeven wordt overeenkomstig uw heilig Woord. Zegen de opleiding tot de dienst des Woords en de docenten en studenten. Geef dat zij die aan scholen en universiteiten studeren, door uw Geest geleid en in uw waarheid bevestigd worden. Zegen ook het verenigingswerk van ouderen en jongeren, dat gericht is op de heiliging van uw naam en de komst van uw rijk.

Voor de overheid en de strijdkrachten

Wij bidden U voor onze Koningin en haar huis en voor allen die U over ons gesteld hebt. Maak hen gehoorzaam aan Jezus Christus, de Koning van alle koningen, en leid hen in al hun handelingen en beslissingen door uw Geest. Breek door hen als uw dienaars het rijk van de duivel af, en geef uw kerk, dat zij onder hen een stil en rustig leven mag leiden in alle godsvrucht en waardig heid. Sterk hen die moeten zorgen voor het handhaven van orde en rust. Zegen de strijdkrachten die geroepen zijn tot de verdediging van ons vaderland en tot het bewaren van vrede, vrijheid en gerechtigheid. Sterk onze broeders in militaire dienst en behoed hen naar lichaam en ziel. Bemoedig hen vooral, wanneer zij ver van huis hun dienst verrichten, door de wetenschap dat de gemeente hen draagt in haar gebeden.

Voor de vervolgde Kerk

Wij bidden U ook voor onze broeders en zusters die om de naam van Christus vervolging lijden. Vertroost hen zo met uw Heilige Geest, dat ze zich erover verblijden deel te mogen hebben aan het lijden van Christus. Laat niet toe, dat uw naam op aarde wordt uitgeroeid en de vijanden van uw Woord zich daarop beroemen. verlos de gevangen christenen uit hun verdrukking. Maar indien het uw wil is, dat zij met hun dood aan de waarheid getuigenis geven en daarin uw naam prijzen, maak hen dan tot het einde toe standvastig, tot eer van uw naam, tot opbouw van uw gemeente en tot hun eigen behoud.

Voor hen die in moeite verkeren

Wij bidden ook voor allen die U beproeft met lichamenlijke of geestelijke moeite. Troost hen, Here, zoals U alleen dat kunt. Doe hen aanvaarden, dat U hen beproeft en tuchtigt tot loutering van hun geloof en tot heiliging van hun leven. Leer hen geduldig te zijn en zich vol vertrouwen aan uw leiding over te geven, zodat zij zich toch over uw goedheid verblijden en uw naam prijzen. Wees naar Uw belofte de eenzamen en de bejaarden nabij en troost de weduwen. weduwnaam en wezen. Vertroost de langdurig zieken en allen die lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn, zodat zij uw naam groot maken en hun naaste tot zegen ziin, Zegen allen die verpleegd worden in inrichtingen van barmhartigheid, en verleen aan hen die daar arbeiden, wijsheid en bekwaamheid voor hun veeleisend en verantwoordelijk werk. Leer hen wandelen in de voetsporen van Hem die het land doorging, goeddoende genezende alle ziekten en kwalen onder het volk. In het bijzonder bidden wij U voor....

(Hier kan de bijzondere voorbede voor zieken worden opgenomen en voor hen die in de afgelopen week bedroefd werden door het sterven van hun geliefden.)

Voor gezin en arbeid

Zegen ons, Here, in ons dagelijks werk en bewaar ons voor de gevaren die ons overal bedreigen. Zegen wat aarde voortbrengt en voed ons met het brood dat U ons toebedeelt. Leer ons de gaven die wij van U ontvangen voor Uw Koninkrijk te gebruiken. Wanneer het U belieft ons kinderen te geven, laat het ons dan een vreugde zijn hen uit uw hand te ontvangen. Bescherm de kinderen in de moederschoot en de moeders die hen dragen. En help ons onze kinderen op te voeden in de vrees van uw naam. Neem ons en hen in bescherming en wees onze gids op al onze wegen. Sterk ons ook in alle aanvechtingen en geef dat wij in het geloof strijden en overwinnen, om na dit leven met Christus de eeuwige heerlijkheid te bezitten. Dit alles bidden wij in Christus ' naam, uit dankbaarheid. Amen.

Ziekte 1 & 2
GEBED BIJ ZIEKTE I

Rechtvaardige God, barmhartige Vader,
U hebt alle macht in hemel en op aarde.
Zonder uw wil gebeurt er niets.
Ook dood en leven zijn in uw hand.
Wij zijn niet waard uw naam aan te roepen en wij kunnen niet op verhoring hopen, als U ons aanziet in onze zonden.
Daarom bidden wij U, zie ons aan in Christus, die al onze zonden op Zich genomen heeft.
Wij belijden dat wij uit onszelf onbekwaam zijn om ook maar iets goeds te doen.
Daarom hebben wij uw beproevingen en tucht ook ten volle verdiend.
Maar U hebt ons uw kinderen genoemd en U bent onze Vader.
Wij hebben geen andere toevlucht dan alleen U, Here.
Bewijs ons uw barmhartigheid.
Zegen de middelen tot herstel zodat we mogen genezen, om U te kunnen dienen in gezondheid.
Maar als uw wil anders is, geef ons dan het geduld en de kracht om dit lijden te dragen.
Heilig ons door uw beproevingen.
Verbind ons daardoor des te sterker aan onze Here Jezus Christus.
Geef dat wij door zijn kracht strijden tegen onze zonden en dagelijks vernieuwd worden naar zijn beeld.
Laat niets ons van uw liefde scheiden en doe ons met vreugde het einddoel tegemoet gaan, Waartoe U ons geroepen hebt:
eeuwig bij U te leven.
Verhoor ons in de naam van onze Here Jezus Christus, uw lieve Zoon.

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw koninkrijk kome;
uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.

GEBED BIJ ZIEKTE II

Barmhartige Vader,
wij danken U, dat wij mogen weten dat U altijd voor ons zorgt.
Niets gebeurt er in dit leven buiten uw wil om.
Zo zijn ook dood en leven in uw hand.
En U hebt ons gezegd, dat voor uw kinderen alle dingen zullen meewerken ten goede.
Wij bidden U, geef dat wij ook nu in de juiste verhouding tot U mogen staan.
Leer ons daartoe door uw Heilige Geest onze ellende kennen, maar doe ons ook geloven in uw vaderliefde.
Geef dat wij de beproevingen en de tucht die U voor ons nodig vindt, geduldig dragen.
Bewaar ons voor opstandigheid.
Leer ons eenswillend te zijn met U, wat ook uw bedoeling met ons is:
of U ons tot U wilt nemen in de eeuwige heerlijkheid, of dat U ons nog op aarde laat blijven.
Versterk ons geloof, zodat wij steeds hechter verbonden worden aan onze Here Jezus Christus.
Was de onreinheid van onze zonden af door zijn bloed.
Bedek ook in het laatste oordeel onze ongerechtigheid door zijn gerechtigheid.
Troost ons met de vergeving der zonden door het lijden en sterven van onze Heiland.
Laten wij op uw tijd mogen delen in zijn heerlijkheid.
Geef dat satan geen vat meer op ons heeft, en weer door uw genade alle angst voor de dood.
Houd ons vast, Here, ook als onze krachten bezwijken.
U hebt immers beloofd, dat U ons in onze laatste nood niet zult verlaten.
Doe uw aanschijn over ons lichten en geef ons vrede.
Vader, wij bevelen onze geest in uw handen.

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw koninkrijk kome;
uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.
Voor/na catechismus
GEBED VOOR DE CATECHISMUSPREEK

Hemelse Vader,
uw Woord is een betrouwbaar getuigenis, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad.
Wij bidden U, geef ons inzicht in uw Woord en verlicht ons verstand door uw Heilige Geest.
Wij belijden dat wij uit onszelf hoogmoedig onze eigen weg willen gaan en niet de weg van uw inzettingen.
Overwin ons toch door uw macht. Leer ons ootmoedig te buigen voor uw Woord en laat heel ons leven daardoor beheerst worden.
Wij danken U, dat uw kerk door de eeuwen heen uw Woord heeft nagesproken in haar belijdenis
en dat mee daardoor uw kinderen van geslacht tot geslacht de waarheid van dat Woord mochten vasthouden.
Open door de prediking van deze middag de Schriften voor ons. Bevestig ons daardoor in het christelijk geloof.
En breng tot bekering die van uw waarheid afdwalen, zodat wij samen met hen U eensgezind dienen.
Wil ons verhoren, hemelse Vader, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon.
Amen.

GEBED NA DE CATECHISMUSPREEK

Barmhartige God en Vader,
wij danken U, dat wij naar de verkondiging van uw Woord mochten luisteren.
Wat maakt U ons rijk met het Evangelie, dat U aan de kerk hebt toevertrouwd
en dat zij in haar belijdenis van geslacht tot geslacht heeft nagesproken.
Wij bidden U, dat wij door het regelmatige onderwijs in uw Woord scherp mogen onderscheiden tussen wat goed en kwaad is in uw ogen.
Geef dat wij alle dwaling afwijzen en niet heen en weer geslingerd worden onder invloed van allerlei wind van leer.
Doe ons steeds dichter naar Christus toe groeien, totdat wij volwassen geworden zijn in alle wijsheid en gerechtigheid.
Wij bidden U, of wij onze kinderen goed mogen onderwijzen in de kennis van U,
zodat zij, overtuigd door de Heilige Geest, uw Woord van harte geloven.
Zegen ook het catechetisch onderwijs dat aan hen gegeven Wordt.
Geef dat wij ons voor Christus' naam niet schamen in deze wereld,
en dat door de goede belijdenis van ons en onze kinderen het rijk van de duivel verstoord en het rijk van Christus versterkt wordt.
Verhoor ons gebed tot uw eer en tot ons behoud, door Jezus Christus, onze Here.
Amen.
Voor/na eten
GEBED VOOR HET ETEN

Almachtige God, Schepper van hemel en aarde,
wij vragen uw zegen over deze gaven, die wij dank zij de verlossing van Christus uit uw milde hand ontvangen.
Vernieuw onze krachten, zodat wij onze arbeid kunnen voortzetten.
Laten wij al uw gaven zo mogen gebruiken, als U in uw Woord ons hebt geleerd.
Geef dat wij uw koninkrijk zoeken en ons niet hechten aan de dingen van deze wereld, maar ze loslaten, wanneer U dat van ons vraagt.
Zegen ons ook door de lezing van uw Woord en vervul ons met dankbaarheid,
omdat wij ook het brood kennen dat niet vergaat, maar blijft tot in het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here.
Amen.

GEBED NA HET ETEN

Genadige Vader,
wij danken U voor de maaltijd die U ons gegeven hebt en voor uw Woord dat wij mochten horen.
Zo hebben wij voor lichaam en geest alles ontvangen wat nodig is om onze taak te vervullen.
Leid ons door uw Heilige Geest, zodat wij niet onszelf zoeken, maar ons leven in uw dienst stellen.
Geef dat we U blijven danken voor al het goede dat wij dagelijks uit uw vaderhand ontvangen.
Dit vragen wij in Jezus' naam.
Amen.
Voor vergaderingen
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE VERGADERING VAN KERKERAAD, CLASSIS EN SYNODE

Hemelse Vader, barmhartige God,
in uw wijsheid en goedertierenheid vergadert U Zich door de verkondiging van het evangelie een gemeente uit het hele menselijke geslacht.
En door de dienst van mensen wilt U die regeren.
U hebt ook ons uit genade tot deze dienst in uw gemeente(n) geroepen.
Daarbij hebt U ons bevolen de kudde te hoeden, die U Zich door het bloed van uw eniggeboren Zoon verworven hebt.
Wij zijn hier in uw heilige naam vergaderd om te beraadslagen over de vrede en de opbouw van uw kerk(en).
Wij belijden voor U dat wij daartoe onbekwaam zijn, omdat wij uit onszelf niet in staat zijn iets goeds te denken of te doen.
Trouwe God en Vader, wilt U naar uw belofte in ons midden zijn en ons door uw Heilige Geest in alle waarheid leiden.
Laat niet toe dat ons verduisterd verstand en zondig hart onze overleggingen bepalen.
Geef dat uw heilig Woord voor ons de enige norm is bij al onze overwegingen.
Laten onze besluiten mogen dienen tot eer van uw naam, tot opbouw van uw gemeente(n) en tot vrede in ons eigen hart.
Wij bidden U voor alle schapen van uw kudde.
Wilt U door onze Here Jezus Christus, die de grote Herder van de schapen is, voor hen zorgen, zodat hun niets ontbreekt.
Dit alles vragen wij U, hemelse Vader, in de naam van uw Zoon,
die met U en de Heilige Geest de enige en ware God is, eeuwig te loven en te prijzen.
Amen.

GEBED BIJ DE SLUITING VAN DE VERGADERING VAN KERKERAAD, CLASSIS EN SYNODE

Barmhartige God en Vader, wij danken U van harte, dat U onze dienst wilt gebruiken om uw kerk te vergaderen.
U geeft ons de genade dat wij vrijmoedig en zonder belemmering uw evangelie mogen prediken
en alle ambtelijke werkzaamheden kunnen verrichten.
U bent naar uw belofte met uw Heilige Geest in ons midden geweest.
U hebt ons geleid in onze beraadslagingen en ons verbonden in onderlinge vrede en eenheid.
Wij bidden U, trouwe God en Vader, doe het zondige en gebrekkige in ons werk teniet.
Zegen in uw genade de uitvoering van onze besluiten,
zodat daardoor uw werk, dat U begonnen bent, met kracht wordt voortgezet en voltooid.
Geef dat uw kerk(en) niet afwijkt (afwijken) van de zuivere leer van uw Woord, het rechte gebruik van de sacramenten
en de trouwe uitoefening van de kerkelijke tucht.
Verijdel alle listige plannen die tegen uw Woord en kerk bedacht worden.
Sterk en bemoedig de dienaar (dienaren) des Woords, de ouderlingen en de diakenen,
zodat zij hun ambt overeenkomstig uw Woord trouw mogen vervullen.
Laat (Laten) uw gemeente(n) toenemen in geloof en gehoorzaamheid,
zodat haar (hun) licht schijnt voor de mensen tot verheerlijking van uw naam.
Bescherm en ondersteun de zendelingen en allen die hen helpen bij hun arbeid tot verbreiding van uw evangelie en tot planting van uw kerk.
Verleen wijsheid aan onze Vorstin en aan al onze overheden,
zodat wij onder hen een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.
Verhoor ons, o God en Vader, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid.
Amen.

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE VERGADERING DER DIAKENEN

Hemelse Vader, barmhartige God,
wij loven U, omdat U Zich in uw Zoon Jezus Christus ontfermt over alle armen en zwakken in uw kerk.
Wij danken U, dat U hun uw hulp en liefde wilt bewijzen en dat wij in de gemeenschap der heiligen voor elkaar zorg mogen dragen.
U hebt ons uit genade geroepen tot het ambt van diaken, opdat door onze dienst het onderling hulpbetoon in uw gemeente beoefend wordt.
Wij zijn hier in uw heilige naam vergaderd om over onze dienst te spreken.
Wij belijden voor U dat wij daartoe onbekwaam zijn, omdat wij uit onszelf niet in staat zijn iets goeds te denken of te doen.
Wij bidden U, wil ons de kracht van uw Heilige Geest geven om in eenvoud en liefde onze taak te verrichten.
Schenk ons wijsheid om hen die dat nodig hebben, te troosten en te helpen.
Bewaar ons in al ons werk voor liefdeloosheid en onachtzaamheid.
Laten onze beraadslagingen en besluiten mogen strekken tot eer van uw naam, tot opbouw van uw gemeente en tot leniging van alle nood.
Geef dat vurige liefde tot U en de naasten uw kinderen dringt om van hun geld en goed, waarover U hen tot rentmeester gesteld hebt, mild te geven.
Wij vragen U dit in de naam van Jezus Christus, uw Zoon,
die met U en de Heilige Geest de enige en ware God is, eeuwig te loven en te prijzen.
Amen.

GEBEDEN GEBED BIJ DE SLUITING VAN DE VERGADERING DER DIAKENEN

Barmhartige God en Vader,
wij danken U voor de genade dat uw Zoon, Jezus Christus, arm geworden is om ons rijk te maken.
Geef dat uw gemeente deze genade steeds meer naar waarde schat en dat zij bereid is, zichzelf als een levend dankoffer aan U te wijden.
Wij bidden U, vervul ons bij de bediening van ons ambt met uw Heilige Geest,
zodat wij in woord en daad uw vaderlijke ontferming verkondigen.
Schenk ons dat onze beraadslagingen en beslissingen hulp en troost bieden aan uw kinderen, die wij in Christus' naam in hun nood bezoeken.
Sterk en bemoedig allen die werkzaam zijn aan onze instellingen van barmhartigheid.
Wij bidden U, trouwe God en Vader, doe het zondige en gebrekkige in ons werk teniet en maak ons trouw in uw dienst.
Dit alles bidden wij U in de naam van uw Zoon Jezus Christus, die met U en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid.
Amen.
Morgen-/Avondgebed
MORGENGEBED

Barmhartige Vader,
wij danken U, dat U deze nacht trouw over ons gewaakt hebt.
Wij bidden U, dat U door uw Heilige Geest ons op deze nieuwe dag alles wilt schenken wat wij voor ons werk nodig hebben.
Geef dat wij bedacht zijn op uw eer en daaraan al onze wensen ondergeschikt maken.
Laten wij als kinderen van het licht in een nieuw leven mogen wandelen.
Doe ons duidelijk zien wat van U kan afvoeren en leid ons door uw Woord, zodat wij de juiste beslissingen nemen.
Sterk de zendelingen en allen die uw Woord op deze dag uitdragen.
Laten ook wij vrijmoedig spreken over U en uw dienst en daardoor anderen helpen, die evenmin als wij zonder U kunnen leven.
Bekwaam onze overheid om haar taak zo uit te oefenen, dat wij een stil en gerust leven mogen leiden.
Sterk uw kinderen die vanwege hun geloof vervolgd worden.
Zegen de zieken en stervenden en allen die deze dag ingaan met bijzondere moeiten.
Geef dat wij in goede en kwade dagen onze toevlucht nemen tot Jezus Christus, om vergeving van zonden en eeuwig leven te ontvangen.
Hoor ons in zijn naam.
Amen.

AVONDGEBED

Hemelse Vader, wij danken U, dat wij onze dagtaak hebben kunnen vervullen.
Wij hebben daarvoor van U ontvangen wat wij nodig hadden.
Wij belijden dat wij ook deze dag weer tegen U gezondigd hebben.
Daarom bidden wij, wil onze zonden bedekken door het bloed van uw Zoon.
Laat het licht van uw genade ook deze nacht over ons schijnen.
Gebied uw engelen dat zij over ons waken.
Geef dat wij nu mogen rusten, om morgen onze taak weer te kunnen verrichten.
Laten geen zorgen ons kwellen; U weet immers als onze Vader wat wij nodig hebben.
Wij bidden U, neem ons en de onzen in uw hoede.
Geef rust en troost aan zieken, bedroefden en anderen die het moeilijk hebben.
[In het bijzonder vragen wij uw hulp voor....]
Here, laten uw ogen open zijn over ons huis dag en nacht.
Dit vragen wij in Jezus ' naam.
Amen.
Schuldbelijdenis 1 & 2
SCHULDBELIJDENIS EN GEBED OM DE VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST I

Heilige God en Vader,
wij verootmoedigen ons voor U, omdat wij vaak en zwaar tegen U gezondigd hebben.
Wij belijden dat wij niet anders dan de eeuwige dood verdiend hebben, als U met ons in het gericht gaat.
Want wij zijn in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren, waardoor allerlei slechte begeerten in ons wonen, die strijden tegen U en onze naaste.
Bovendien overtreden wij nog dagelijks uw geboden met gedachten, woorden en daden.
Wij lieten na wat U ons geboden had, en wat ons verboden was, deden wij.
In dit alles hebben wij zo tegen U gezondigd, dat wij niet meer waard zijn uw kinderen te heten noch onze ogen op te slaan tot U in de hemel.
Wij belijden het U met schaamte en het maakt ons klein.
Maar tegelijk doet het ons roemen in uw ontferming over ons in Christus.
Wij weten immers, dat U Zich niet verheugt in de dood van de zondaar, maar daarin, dat hij zich bekeert en leeft.
Uw barmhartigheid is oneindig over allen die U aanroepen in waarheid.
Daarom komen wij tot U in het vertrouwen op onze Middelaar Jezus Christus, die als het Lam Gods de zonde van de wereld wegneemt.
Ontferm U over ons en vergeef al onze zonden om Christus' wil. Was ons in de fontein van zijn bloed, zodat wij rein worden.
Bedek onze naaktheid met de mantel van zijn gerechtigheid om de eer van uw naam.
Schrijf naar uw belofte uw wetten in onze harten, en geef ons lust en kracht ze te volbrengen, tot uw lof en tot opbouw van uw gemeente.
Vervul daartoe uw dienaar met uw Heilige Geest, zodat hij uw Woord zuiver en vrijmoedig kan verkondigen.
Geef dat wij allen uw Woord verstaan en bewaren, en open daartoe ons hart.
Dit alles, genadige Vader, bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Here.
Amen.
SCHULDBELIJDENIS EN GEBED OM DE VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST II

Almachtige God,
met diep ontzag naderen wij tot U.
Want onze zonden getuigen tegen ons en ons eigen geweten beschuldigt ons.
Ook weten wij, dat U een rechtvaardig Rechter bent en allen straft die uw geboden overtreden.
Maar U hebt ons bevolen U in alle nood aan te roepen.
En in uw grote barmhartigheid hebt U ons beloofd onze gebeden te verhoren om de verdiensten van onze Here Jezus Christus,
die U ons als Middelaar en Voorspraak gegeven hebt.
Daarom zien wij af van alle andere hulp en nemen wij onze toevlucht tot uw barmhartigheid alleen.
Here, wij danken U, dat U ons gebracht hebt tot het licht van uw waarheid en tot de kennis van uw heilig evangelie.
U hebt ons in Christus ontelbare weldaden bewezen.
Maar wij hebben dat in ondankbaarheid telkens vergeten.
Wij zijn van U afgeweken en hebben onze eigen begeerten gevolgd.
Tegen U, tegen U alleen hebben wij gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen.
Here, zie ons niet aan in onze zonden, maar aanschouw het aangezicht van uw geliefde Zoon,
opdat uw toorn door zijn voorbede gestild wordt.
Werk met uw Geest ook zo krachtig in ons, dat onze boze lusten hoe langer hoe meer gedood worden en wij opstaan tot een nieuw leven.
Open ons hart en verlicht ons verstand, zodat wij leven en uw Woord onderhouden.
Bekeer genadig allen die van uw waarheid afdwalen, zodat wij U ons leven lang eensgezind dienen in heiligheid en gerechtigheid.
Dit bidden wij U, genadige Vader, in de naam van Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Here.
Amen.