The screen of this device is too small to show the site.

Please view this site on a device with a width of more than 300px.
a-A

Luc. 18 NBG Lukas 18


1. Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.
2. En Hij zeide: Er was in een stad een rechter, die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde.
3. En er was een weduwe in die stad, die telkens tot hem kwam en zeide: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij.
4. En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik,
5. omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen; anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan.
6. En de Here zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt.
7. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?
8. Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?
9. Hij sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachtten, deze gelijkenis:
10. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de een was een Farizeeer de ander een tollenaar.
11. De Farizeeer stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar;
12. ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten.
13. De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig!
14. Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
15. Zij brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij hen.
16. Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.
17. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.
18. En een hooggeplaatst man vroeg Hem en zeide: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beerven?
19. Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.
20. Gij kent de geboden: Gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder.
21. Hij zeide: Dat alles heb ik van jongs af in acht genomen.
22. Toen Jezus dat hoorde, zeide Hij tot hem: Nog een ding komt gij te kort: verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, volg Mij.
23. Toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was zeer rijk.
24. En Jezus zag hem aan en zeide: Hoe moeilijk kunnen zij, die geld hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan.
25. Want het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.
26. En die dit hoorden, zeiden tot Hem: Maar wie kan dan behouden worden?
27. Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.
28. En Petrus zeide: Zie, wij hebben het onze prijsgegeven en zijn U gevolgd.
29. En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk Gods
30. of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.
31. Hij nam de twaalven terzijde en sprak tot hen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en al wat door de profeten geschreven is, zal aan de Zoon des mensen volbracht worden.
32. Want Hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden,
33. en zij zullen Hem geselen en doden, en ten derden dage zal Hij opstaan.
34. En zij begrepen niets van deze dingen en dit woord bleef hun duister en zij wisten niet, waarvan gesproken werd.
35. Het geschiedde nu, toen Hij in de nabijheid van Jericho kwam, dat een blinde aan de weg zat te bedelen.
36. Toen deze hoorde, dat er een schare voorbijging, vroeg hij, wat dit was.
37. En zij vertelden hem, dat Jezus de Nazoreeer voorbijkwam.
38. En hij riep en zeide: Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!
39. En die vooraan liepen, bestraften hem, dat hij zwijgen zou. Maar hij schreeuwde des te meer: Zoon van David, heb medelijden met mij!
40. Jezus nu stond stil en liet hem bij Zich brengen. Toen hij naderbij gekomen was,
41. vroeg Hij hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? Hij zeide: Here, dat ik ziende worde!
42. En Jezus zeide tot hem: Word ziende; uw geloof heeft u behouden.
43. En terstond werd hij ziende en hij volgde Hem, God lovende. En al het volk zag het en gaf Gode lof.