The screen of this device is too small to show the site.

Please view this site on a device with a width of more than 300px.
a-A

Gal. 4 NBG Galaten 4


1. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.
2. Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook eigenaar van alles;
3. maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip, dat door zijn vader tevoren bepaald was.
4. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten.
5. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,
6. om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.
7. En, dat gij zonen zijt God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.
8. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.
9. Maar in de tijd, dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend, die het in wezen niet zijn.
10. Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?
11. Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar.
12. Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb.
13. Weest zoals ik, bid ik u, broeders, omdat ook ik ben zoals gij. Gij hebt mij in geen enkel opzicht verongelijkt.
14. Ja, gij weet, dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb,
15. en toch hebt gij de verzoeking, die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of ertegen gespuwd, maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, (ja), als Christus Jezus.
16. Gij hebt u toen gelukkig geprezen; wat is daarvan over? Want ik kan van u getuigen, dat gij, ware het mogelijk geweest, uw ogen uitgerukt en ze mij gegeven zoudt hebben.
17. Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg?
18. Zij zijn vol ijver voor u, maar niet op de juiste wijze, want zij willen u buitensluiten, opdat gij vol ijver voor hen zoudt zijn.
19. Nu is het goed, dat er ijver getoond wordt in het goede, mits te allen tijde en niet alleen, wanneer ik bij u ben,
20. mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeen doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft;
21. ik zou wensen, dat ik op dit ogenblik bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in zorg over u.
22. Zegt mij, gij, die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet?
23. Er staat immers geschreven, dat Abraham twee zonen had, een bij de slavin en een bij de vrije.
24. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, doch die van de vrije door de belofte.
25. Dit is iets, waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen: de ene van de berg Sinai, die slaven baart, dit is Hagar.
26. Het (woord) Hagar betekent de berg Sinai in Arabie. Het staat op een lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij
27. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder.
28. Want er staat geschreven:Verheug u, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen weeen kent; want talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar, die een man heeft.
29. En gij, broeders, zijt, evenals Isaak, kinderen der belofte.
30. Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem, die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu.
31. Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon der slavin zal in geen geval erven met de zoon der vrije.