The screen of this device is too small to show the site.

Please view this site on a device with a width of more than 300px.
a-A

Filip. 2 NBG Filippensen 2 NBG


1. in dezelfde strijd, die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort.
2. Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is
3. maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven,
4. zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang,
5. maar ieder (lette) ook op dat van anderen.
6. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was,
7. die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,
8. maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.
9. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.
10. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,
11. opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
12. en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
13. Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven,
14. want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
15. Doet alles zonder morren of bedenkingen,
16. opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld,
17. het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos (mijn wedloop) gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.
18. Maar ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij, en ik verblijd mij met u allen.
19. Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij.
20. Ik hoop in de Here Jezus Timoteus spoedig tot u te zenden, opdat ook ik welgemoed moge zijn, wanneer ik vernomen heb, hoe het u gaat.
21. Want ik heb niemand die zo eens geestes (met u) is, om uw belangen getrouw te behartigen;
22. want allen zoeken zij hun eigen belang, niet de zaak van Christus Jezus.
23. Zijn beproefde trouw kent gij echter, dat hij, gelijk een kind zijn vader, mij in de dienst van het evangelie heeft geholpen.
24. Hem hoop ik terstond te zenden, zodra ik zie, hoe het met mijn zaak loopt;
25. ik vertrouw echter in de Here, dat ik ook zelf spoedig komen zal.
26. Maar ik achtte het noodzakelijk, Epafroditus tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, die uw afgevaardigde was om mij te helpen in hetgeen ik nodig had.
27. Immers, hij was vol verlangen naar u allen en ook in zorg, omdat gij gehoord hadt, dat hij ziek was.
28. Hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar God heeft Zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben.
29. Ik zend hem dan met te meer spoed, opdat gij, als gij hem ziet, u weer verblijden moogt en ik minder zorg moge hebben.
30. Ontvangt hem dan in de Here met alle blijdschap en houdt mannen zoals hij in ere.